Filaigen ulhey bidheysee aku hoadhanee - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ އަކީ ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައިވަނިކޮށް ފިލާފައިވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ހޯދަމުންދާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެގޮތުން އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަހާދުރު، ކުމިލަ، ބަނގުލަދޭޝް (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: BP0762231) އެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9980062 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް ބިދޭސީން ފިލި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ.