Vazeefaa gehlley faraaithaka dhey allowance libeynee jobcenter thakugai registry vumun - AO News Vazeefaa gehlley faraaithaka dhey allowance libeynee jobcenter thakugai registry vumun

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ލިބޭނީ ޖޮބްސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުން
2 މަސް ކުރިން

ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ އެލަވަންސް ލިބޭނީ ޖޮބްސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށް ރޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޢާއްމުކުރި އުސޫލުގައި ވަނީ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރުކާރުން އެލަވަންސް އެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި މި އެލަވަންސް ހޯދުމަށް ޖޮބް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.އަދި މި އެލަވަންސް ލިބޭނީ މަސް ނިމޭއިރުގައި ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީންވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރަށާއި އިގްތިސާދަށް އައި ހީނަރު ކަމާއެކު މިހާރުވެސް ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖޮބް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 743 މީހުންނެވެ.