Majubooru niveyfehey beysfaruvaage khizumah dhey evviyas thaankah niey hehthieu - AO News Majubooru niveyfehey beysfaruvaage khizumah dhey evviyas thaankah niey hehthieu

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
މަޖުބޫރު ނިވޭފެހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިޒުމައްދޭ އެއްވިޔަސް ތާނކައް ނިއޭހެއްތިއެއު!
3 ހަފްތާ ކުރިން

މިދުވަސްކެޑާއި ދުނިޔެއި ހަލޫކޮއް ފެތުރެމުން އޭ ނިރައްކޯތެރި ބަލި ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމައްވޭއް އެންމެންނަސް މަސައްކައް ކެރާއް ވޭހެއް. ޑަބްލިއު އެޗް އޯ އިނާއި ރާއްދޭއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) ން ލަފާދެނީ އެއްވެސް ބާކިން މަޖުބޫރު ނިވޭފެހޭ އަސްފަތާލާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚިޒުމައްދޭ އެއްވެސް ތާނކައް ނިއޭއް.އެވެރިން އެ ތަންތާން ނިއޭއް ލަފާދެރަ އިލްތިމާސް ކެރަނީ ވަރައްނެތި ހިނގާ އެންމެންނަސް ފަރުވާ ހޯދާއް އޭޱެއި އަސްފަތާލާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚިޒުމައްދޭ ތަންތާން ކަމައްވެފެއި އޭނަތާނކި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފެއި ހިށި މީހަކަސް ގޮސް ހިށެފޭހެއް. ވައިރަހަކީ ލޮލައް ފެނޭ އެއްތައް ނުން. އެހެންވީމެއި އެމީހަކާ ކިނބިސް އެޑިފެއި ކެއްސަފެއި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ހަށިގަނޑުން ބޭރަވެފެއި ތާނކި މެޑިފެއިއަސް ހިށެފޭހެއް. އެހެން ހިށެއި އެ ވައިރަސް އެތަނައް އޭ މީހުން އަތިއެއި ގައި ތަންތަނި މެޑި އެހެން މީހުންނަށަސް ބަލި ޖެހުން ކަވަރި ހެދީ. އެހެންވީމެއި ތިމާއި އެހެންމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލައްޓަކައި އެފަދަ އެއްވިޔަސް ތާނކައް ނިއޭހެއެތިއެއު!

Advt

Advertisement