Peru ge kureege boduvazeeru avahaaravumaai gulhigen raees thauziyaa fonuvaifi - AO News Peru ge kureege boduvazeeru avahaaravumaai gulhigen raees thauziyaa fonuvaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
11 ފެބުރުވަރީ 2020ގައި ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙު ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން

އ.ދ. ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ޕެރޫގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ހާވިޔޭ ޕެރޭޒް ޑެކުއޭއާ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒްއަށާއި، ޕެރޫގެ ރައީސް މާރޓިން ވިޒްކާރާ ކޮރްނޭހޯއަށް ވަކިވަކިން ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި، މި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advt

Advertisement

އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒްއަށް ރައީސް ޞާލިޙު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި، ހާވިޔޭ ޕެރޭޒް ޑެކުއޭއާއަކީ ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް ހަލަބޮލިވެގެންދިޔަ ދުވަސްވަރު، ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަށް ޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ހާވިޔޭ ޕެރޭޒް ޑިކުއޭއާގެ އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދައުރުގައި، ސުލްހަމަސަލަސް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާ އެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވެ އުޅުއްވުމުގެ ސަބަބުން އ.ދ. ގެ ޤަދަރު އުފުލިފައިވާކަން ރައީސްގެ މެސެޖުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޕެރޫގެ ރައީސް މާރޓިން ވިޒްކާރާ ކޮރްނޭހޯއަށް ރައީސް ޞާލިޙު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި، ހާވިޔޭ ޕެރޭޒް ޑެކުއޭއާއަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހުނަރުވެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އަވަހާރަވުމާއި ހަމައަށްވެސް ސިޔާސީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި އެބޭފުޅާ ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީގެ އަސަރު ފުހެވިގެން ނުދާކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވުމަކީ، ދުނިޔޭގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ޕެރޫގެ ސަރުކާރަށް ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ އުނިކަމެއްކަމުގައި ރައީސް ޞާލިޙު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.