Rasmee dhathurufulhehgai Majilis raees india ah vadaigennavaifi - AO News Rasmee dhathurufulhehgai Majilis raees india ah vadaigennavaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
މަޖިލިސް ރައީސް އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި
1 މަސް ކުރިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް،ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންނަވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމުކުރާ ހަ ވަނަ “އިންޑިއާ އައިޑިއާސް ކޮންކުލޭވް” ގެ އިނޯގުރަލް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ލިބުނު ދައުވަތަކަށް އެ ޤައުމަށް 2 ދުވަހަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މާދަމާއިން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގުޖުރާތުގެ ނަރްމަދާގައި ބާއްވާ އެ ކޮންކުލޭވްގެ އިނޯގުރަލް ސެޝަންގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރަޖްނަތް ސިންގް އާއި ގުޖުރާތުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ވިޖޭ ރުޕާނީ އަދި އިންޑިއާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ސުރޭޝް ޕްރަބޫ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިންޑިޔާއަށް ކުރަށްވާ މި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.