Kan'duhulhudhoo gai kudakujjakah ihumaaluvi kamuge dhauvaa mainbafainge mahchah kohfi - AO News Kan'duhulhudhoo gai kudakujjakah ihumaaluvi kamuge dhauvaa mainbafainge mahchah kohfi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވިކަމުގެ ދައުވާ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ކޮށްފި
1 މަސް ކުރިން

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި ކަމުގެ ދަޢުވާ، އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ބެލެނިވެރިން އަޅާނުލި މައްސަލައިގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާކަން އެނގިހުރެ އެކަން ރިޕޯޓްނުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 414 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ހުރެ، އެޤާނޫނުގެ 130 ވަނަ ބާބުގައި އޮތްކުށެއް ކުއްޖާއާ މެދު ކުރުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން އެނގިހުރެ އެކަން ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާވެސް އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ އާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ޕީޖީ އޮފީހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މި މަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަކަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢާންމުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ވާ ގޮތުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުދިންނާއި، އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ފަދަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެކުދިންގެ ތަސްވީރެއް، އެއްވެސް މީޑިއާގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ.