Ooredoo gulhigen Oppo in Rajjeygai smart phone thah launch koffi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން، އޮޕޯ އިން ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް، އެކުންފުނީގެ ސްމާރޓްފޯނުތައް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރެވުނު ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި، އޮޕޯ ރެނޯ2 އެފް، އޮޕޯ އޭ1ކޭ އަދި އޮޕޯ އޭ5 2020 ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި، އެންމެ ފުރިހަމަ އަގުގައި އޮޕޯގެ މި އައު ފޯނުތައް އުރީދޫއިން ލިބެންހުރިއިރު، ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ބައްލަވައިގަތުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްލޭންތަކެއްވެސްވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

މި އޮފަރގެ ތެރެއިން ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ ރެނޯ2 އެފް ފޯނަކާއި އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ޚާއްސަ 2 ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާގެ އިތުރުން ޖޭބީއެލް ޓިއުން 115ބީޓީ ގެ ވައަރލެސް ހެޑްސެޓެއްވެސް މުޅިން ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ އޮޕޯ އޭ1ކޭ އަދި އޮޕޯ އޭ5 2020 ފޯނަކާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ޚާއްސަ 1 ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާތްތައް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި ކުރިއެރުން ހޯދާފައިވާ އޮޕޯ ކުންފުނިންވަނީ ފޯނުގެ ފޮޓޯގްރަފީއަށް ޚާއްސަ އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއްދީގެން އީޖާދީ ސްމާރޓް ފޯނުތަކެއް ނެރެ މީހުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ. ހަމަ އެގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ރާއްޖެއަށް މިއަދު ތަޢާރަފްކުރި އޮޕޯ ފޯނުތަކަކީވެސް ތަފާތު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއި އެކު އުފައްދާފައިވާ، ބައްލަވައިގަންނަން ފަސޭހަ އަގުތަކެއްގައި މާކެޓްކުރެވިފައިވާ ފޯނުތަކެކެވެ.

ފުލް ޕޭމަންޓް ޕްލޭން

މި ޕްލޭން މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އަގުގައި، ޚާއްސަ އޮފަރގެ ތެރެއިން ފޯނުތައް ބައްލަވައިގަނެވޭނެއެވެ.

އަގު (ރފ.)ސްޓޯރޭޖްހޭންޑްސެޓް
2,49932 ޖީބީއޮޕޯ އޭ1ކޭ
4,999128 ޖީބީއޮޕޯ އޭ5 2020
8,249128 ޖީބީރެނޯ2 އެފް

މަހުންމަހަށް ފައިސާދައްކާ ޕްލޭން.

މަހަކު އެންމެ ކުޑަ އަދަދެއްގެ ގޮތުގައި 333 ރުފިޔާ ދައްކަވައިގެން، މިއަދު ލޯންޗްކުރެވުނު ފޯންތައް އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައްލަވައިގަނެވޭނެ 6 މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕެކޭޖްތަކެއްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ފުލް ޕޭމަންޓް ޕްލޭނެކޭ އެއްގޮތަށް، އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ބައްލަވައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ހިލޭ ޑޭޓާ އަދި ރެނޯ ސީރީސްގެ ފޯނާއި އެކު ލިބޭ ޖޭބީއެލް ޓިއުން 115ބީޓީ ގެ ވައަރލެސް ހެޑްސެޓެއްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އޮޕޯގެ މި އައު ފޯނުތައް އުރީދޫގެ އީ ކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯރމް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ބައްލަވައިގަނެ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް މުޅިން ހިލޭ ގެންގޮސްދެވޭނެއެވެ. މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ބައްލަވައިގަތުމަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހެނީ http://ore.do/app މި އެޑްރެހަށެވެ. އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕެކޭޖްއެއް މެދުވެރިކޮށް އޮޕޯގެ ފޯނުތަށް ޚިޔާރުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުތަކުން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި އޮފަރތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު  http://www.ooredoo.mv/oppo/ މި އެޑްރެހުން ލިބިގެން ދާނެއެވެ.