Raees, Hulhumalé Hospital ge Ophthalmology Centre hulhuhvai dhehvaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 19,395,730confirmed
  • 12,453,855recovered
  • 6,221,633active
  • 720,242deaths

Maldives

  • 4,769confirmed
  • 2,754recovered
  • 1,996active
  • 19deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮލުގެ ޚާއްސަ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ފަރުވާދޭ “ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް އޮފްތަލްމޮލޮޖީ ސެންޓަރ”، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރަސްމީގޮތުން އިއްޔެ ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލޮލުގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ އެ ސެންޓަރަކީ ރާއްޖޭގައި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ދެވޭ ފަރުވާ ހަރުދަނާކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ.

އެ ސެންޓަރަކީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާއި ދެމެދު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވުނު ސެންޓަރެކެވެ. އެ ސެންޓަރު ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި 11.1 މިލިޔަން ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިކުއިޕްމަންޓް އާއި ބޭސް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހަދިޔާ ކުރުމުގެ އިތުރުން، ޗައިނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ލޮލުގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން އެމަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިއެވެ. އަދި އެތަނުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ އެހީގައި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީންކުރާގޮތަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ފަރުވާތައް ދިނުމާ ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ސެންޓަރ ހުޅުވުމާއި ދިމާކޮށް ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ޒޮންގްޝަން އޮފްތަލްމިކް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ކޭމްޕެއް، މިމަހުގެ 8 އިން 11 އަށް ހިންގާފައެވެ.