Supreme Court ge SG vazeefaa in vaki kuran ulhey massala eh JSC in balanee - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,087,439confirmed
  • 6,212,404recovered
  • 4,348,619active
  • 526,416deaths

Maldives

  • 2,410confirmed
  • 1,976recovered
  • 419active
  • 10deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

8 މަސް ކުރިން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި ޑީޖޭއޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޑރ. ޙުސައިން ފާއިޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަން ނިންމައި، އެމައްސަލަ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޖޭއެސްސީ އިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅުއްވާ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އާއި އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ދެއްވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއްހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ސިޓީއާއި ގުޅިގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލެއް ބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް، މި ހަފްތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޖޭއެސްސީ އިން ބުނެއެވެ.

ޖޭއެސްސީ އިން އިތުރަށް ބުނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ޑީޖޭއޭ އިން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.