Broadcast commission ge Raees isthiufaa dhehvaifi - AO News Broadcast commission ge Raees isthiufaa dhehvaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
8 މަސް ކުރިން

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަން ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ މުހައްމަދު ޝަހީބު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުން އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަން ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ މުހައްމަދު ޝަހީބު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އޭނާ އެ ކޮމިޝަނުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ހިމަނާފައި އޮއްވާ މިއަދު އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިއަދު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އާއި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް ފާތިމަތު ޒޭނާ ވަކިކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ އެވެ. މަޖިލީހުން މިދެބޭފުޅުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެންނެވެ.