English Edition
Dhivehi Edition

ހޮންކޮންގ އެއަރލައިން، ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ރުޕަޓް ހޮގް މަޤާމުން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ.

މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވަނީ ހޮންކޮންގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމުގެ ޝަކުވާއާއެކު، އެކުންފުނީގައި މައްސަލަތަކެއް އުފެދިފަވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި ހޮންކޮންގ ގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ކެތޭ ޕެސިފިކްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވިން އެއަރޕޯޓްތަކަށް ވަނުމާއެކު ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ އެތައް ފްލައިޓްތަކެއްވެސް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާދީފައެވެ. ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާއިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާ ކުރޫއިން ތިބޭ ފްލައިޓްތައް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރާނެކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން ހޮންކޮންގ ގެ އިޤްތިޞާދަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ގެއްލުން ކެތޭ ޕެސިފިކްއަށް ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން އެތައް ސަތޭކަ ފްލައިޓެއް ކެންސަލްވެ، ކެތޭ ޕެސިފިކް ބޭނުންކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ މަދުވެފައެވެ.