އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް، އަބިނަންދަން ވާތަމަން

ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއަން އެއާފޯސްގެ ޕައިލެޓަކު ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކޮށްފި