English Edition
Dhivehi Edition

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު ބްރިގޭޑިއާ (ރިޓަޔާޑް) އިބްރާހިމް ދީދީ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވެ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހިޔަލީ އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ލިބިއްޖެއެވެ

(ތަފްސީލް އަންނަނީ).