މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: ފޮޓޯ ކައުންސިލް

ހަންކެޑަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮޅެއްގައި ޖެހޭނެ- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ