English Edition
Dhivehi Edition
ސަން/ފައިލް ފޮޓޯ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހްމަދު އަންވަރު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ

މިއަދު އަންވަރު އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު މި މަގާމަށް އަންވަރު އައްޔަން ކުރެވުނީ ނިމިދިޔަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ

އަންވަރަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.