އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް --- ސަން ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު އަފްރާހް

އިބޫ އާއި އެކު ރައްޔަތުން އެދޭފަދަ ވެރިކަމެއް ގެންނާނަން: ފައިސަލް