English Edition
Dhivehi Edition

މި ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވަނީ ކުރި ހުވާގައި ސާބިތުވެ ހުރެ، ރާއްޖެއަށް ގާނޫނު އަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޒިންމާތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާ ކުރުމަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް އާއްމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖްގައި ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަމާޒަކަށްވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަފާ ތެރިވެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތުނުކޮށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކަަމަށެވެ.

ފައިސަލް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރެއްވި އިތުބާރާއި، ބެހެއްޓެވި އެކުވެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންްނަވާ ކަމަށެވެ.

“އަދި ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު އެއްބާރު ލުމާއި، ބެހެއްޓެވި ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަަމަށްޓަކައި ނުހަނު އިހުތިރަމާއި ލޯތްބާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން”.

އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަމާޒަކަށްވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަފާ ތެރިވެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތުނުކޮށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކަަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެސެޖް ނިންމަވާލައްވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ނިންމުމާއިއެކު ގައުމު މިއަދު އަނެއްކާވެސް އަލިވިލިގެން މި ދަނީ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ތާރީހުން މުޅިން އާ ދައުރަކަށް ކަމަށާއި މިއަދު މި ފެށޭ ރިޔާސީ އާ ދައުރަކީ ދިވެހި އުއްމަތަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ ދައުރަކަށް ވާނެ ކަމުގައި އުއްމީދު ކުރައްވަވާ ކަމަށެވެ.