English Edition
Dhivehi Edition

ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ހަކަތައާއި، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، ތަފާތުކަމާއި، ޝައުގުވެރިކަމުގެ ބޭނުންހިފައި ގައުމީ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި މޫސުމީ ސިޔާސަތުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާރީޖަނަލް ޔޫތު ޕާލަމެންޓް އޮން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން (އާރްވައިޕީސީއޭ) އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރީޖަނަލް ޔޫތު ޕާލަމެންޓް އޮން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން (އާރްވައިޕީސީއޭ) އަކީ ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް އޮން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ޕްލެޓްފޯމް (ޔެކެޕް) ގެ އިސްނެގުމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހަރުދަނާ ލޮބިން ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި މޫސުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ އުއްމީދީ ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީއާ-ޓު-ޕީއާ އެކްސްޗޭންޖްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ރީޖަނަލް ޔޫތު ޕާލިމަންޓް އޮން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުމާއި އިނގިރޭސި ބަހަށް އަހުލުވެރިވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާރު ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި، ސްޓޭޓް އެސެމްބްލީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ؛ މޫސުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން އަދި ގައުމީ ނުވަތަ ސަބްނޭޝަނަލް ޒުވާނުންގެ މަޖިލިސްތަކާއި، ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޤައުމުގެ ކޮންމެވެސް ފެންވަރެއްގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއެކު ކޮންސަލްޓޭޓިވް ނުވަތަ އެޑްވައިޒަރީ ޕެނަލްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫސުމާ ގުޅޭ ގާނޫނާއި ސިޔާސަތުގެ ލިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލުމުގައި ލަފާދިނުމާއި، އެފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެއުޅުން ވެސް ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަންހެނުންނާއި، ޒުވާނުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި، ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ނުވަތަ ބިދޭސީ މުޖުތަމައުތަކުގެ ފަރާތްތަކާއި، ރަށްފުށުގެ (އާބަން ނޫން) ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، މައިނޯރިޓީ ކޮމިއުނިޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އާރްވައިޕީސީއޭގެ އަމާޒަކީ، ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކާއި ގާނޫނީ ދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުން ހިމެނުމެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ދައުލަތުގެ މަޖިލީސްތަކާއި، ގައުމީ އަދި ސަބްނޭޝަނަލް ޔޫތު ޕާލަމެންޓްތަކާއި، ޔޫތު ކައުންސިލްތަކާއި، މޫސުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިފައިވާ ކޮންސަލްޓޭޓިވް ނުވަތަ އެޑްވައިޒަރީ ޕެނަލްތައް ހިމެނެއެވެ. މޫސުމާ ގުޅޭ ގާނޫނާއި ސިޔާސަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ސީދާ ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އެ ގައުމެއްގެ ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގެ ސިޔާސަތުގެ ލިޔުންތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ސާބިތު ޓްރެކް ރެކޯޑެއް މެންބަރުން ދައްކަން ޖެހެއެވެ.