English Edition
Dhivehi Edition
އައްޑޫގެ ވޯޓިން ސްޓޭޝަނެއްގައި ކިއު ބަންދުކޮށްފައި

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމިގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން ކިއުތައް ވަންދުކޮށްފިއެވެ.

ވޯޓުގުނަން ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ 18:00 ގައިއެވެ.

އީސީން ދެންމެ ބުނިގޮތުގައި ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ 181،406 މީހުން ކަމަށް.އެއީ 63.73 ޕަސެންޓެވެ. އެ ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުން 36.27 ޕަސެންޓު މީހުން ހަތަރެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ނުލައެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 284،663 އެވެ.