English Edition
Dhivehi Edition
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ދިވެހި ސިފައިން ކުރައްވަވާ ހިންމަތާއި މިންނަތް ދިވެހީން ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދިވެހި ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ދެއްވި މެސެޖެއްގައިކަމަށެވެ.

ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރެއާއި ދުވާލު ދިވެހި ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ގަދަ ހިތްވަރާއި އަޒުމާއެކު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.