English Edition
Dhivehi Edition
ފަޒުލް ރަޝީދު

އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދާއި ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އާބަންކޯ އިން ބުނީ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން ފަޒުލްއަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ނުވަތަ ފީޑްބެކުގެ އިތުރުން ކަންބޮޑުވުންތައް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވޭނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާބަންކޯ އިން ބުނީ ރައްޔިތުންކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް [email protected] މެދުވެރިކޮށް ސީދާ ފަޒުލްއަށް ފޮނުވޭނެކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ޓެގު