English Edition
Dhivehi Edition
ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓު ދެއްވަނީ: ފޮޓޯ މިހާރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ދެއްވަވައިފިއެވެ.

ވޯޓު ދެއްވުމަށްފަހު ނަޝިދު ވިދާާޅުވީ މިއަދަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއްކަމަށާއި މިއީ ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ހޮވަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

” ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކީގައި ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިންމަވަން ޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެ ކަމަށް.” ނަޝީދު ވިދާާޅުވިއެވެ.