އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި ހުންނަ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖް: ފޮޓޯ/ ޝާމިން

އައްޑޫ ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަ ކޯނަރެއް އީކުއޭޓަރގައި ބަހައްޓަނީ