ދިރާގު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދިރާގު) އި
މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތަކީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއ
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގ
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުނ
ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް "ކައިލް އާއި ލޫލޫ" ތައާރަފު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ދިރާގު
ދިރާގު ޓީވީއިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި 2ޑީ އެނި
ދިރާގުން ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓް މުޅިން އާ ހަރުފަތަކަ
ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ކުޑަކުދިންގެ ޓީވީ ޗެނަލް ކަމަށްވާ ނ
ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުމަށާއި ޑޭޓާ ބޭނ