English Edition
Dhivehi Edition

އީ ކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯރމް މޫލީއިން އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިޕެޑް ޕްރޯ، މެކްބުކް އެއަރ އަދި މެކްބުކް ޕްރޯ، އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޕްރީ އޯޑަރއަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޫލީ ޕްލެޓްފޯރމް މެދުވެރިކޮށް އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ މި ޑިވައިސްތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބީއެމްއެލް ނުވަތަ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ދެއްކިގެންދާއިރު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެހިސާބަކަށްވެސް މުޅިން ހިލޭ ޑެލިވަރވެސް ކޮށްލަދޭނެއެވެ. މޫލީ ޓީމުން ވިދާޅުވީ އައިޕެޑް ޕްރޯ، މެކްބުކް ޕްރޯ އަދި މެކްބުކް އެއަރ ޕްރީ އޯޑަރއަށް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށް އޭޕްރިލް މަހުގެ މެދުތެރޭ ޑިވައިސްތައް ޑެލިވަރ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އަގު (ރފ.)

ކެޕޭސިޓީ

ޑިވައިސް

22،299

256 ޖީބީ

އައިޕެޑް ޕްރޯ 12.9″

22،599

512 ޖީބީ

މެކްބުކް އެއަރ 13″

32،199.01

512 ޖީބީ

މެކްބުކް ޕްރޯ 13″

ފުޅާވަމުންއަންނައީކޮމަރސްޕްލެޓްފޯމްމޫލީމެދުވެރިކޮށްފުރިހަމަޑިޖިޓަލްޝޮޕިންގތަޖުރިބާއެއްކަސްޓަމަރުންނަށްފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން،އޮންލައިންޕޭމަންޓް،އީޒީރިޓަރންސްއަދިމުޅިރާއްޖެއަށްހިލޭޑެލިވަރީގެޚިދުމަތްވެސްމޫލީއިންފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށާއިމިޕްލެޓްފޯމްގެޚާއްޞައަނެއްކަމަކީ،ކުދިވިޔަފާރިތަކާއިއޮންލައިންރީޓެއިލަރުންނަށް،ފަސޭހަކަމާއިއެކުކުރިޔަށްވުރެގިނަކަސްޓަމަރުންނާއިމުއާމަލާތްކުރުމުގެފުރުޞަތުފަހިވެ،ހިލޭވެއަރހައުސްޚިދުމަތާއިޑެލިވަރީޚިދުމަތްލިބިގެން ދިޔުންކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިޚިދުމަތްތަކާއެކު،ރާއްޖޭގެއެކިހިސާބުތަކަށްވިޔަފާރިތަކުންޕްރޮޑަކްޓްތައްފޯރުކޮށްދިނުމުގެފުރުޞަތުވަނީފަހިވެފައެވެ. ވިޔަފާރިއޮންލައިންކޮށް،އިތުރަށްފުޅާކޮށްއަދިގިނަކަސްޓަމަރުންނަށްޚިދުމަތްދޭންބޭނުންވާކޮންމެފަރާތަކަށްވެސްމޫލީއިންވަނީއެފުރުޞަތުހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.އިތުރުފަރާތްތަކުންމޫލީއާއިގުޅެމުންދާއިރު،މިޕްލެޓްފޯމްއޮތީކުރިޔަށްވުރެގިނަކަސްޓަމަރުންނަށް،ކުރިޔަށްވުރެތަފާތުގިނައުފެއްދުންތަކެއްފޯރުކޮށްދިނުމަށްތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު http://ore.do/app މި ލިންކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.