Kudakujjakah jinsee goanaa kuri meehaku fuluhah haaziru vaan angaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ތ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެގޮތުން އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި ވަނީ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ޙަސަން ނިޒާރު، އަސަރީގެ/ތ. ތިމަރަފުށި (އައިޑީ ނަންބަރ: A251407) އެވެ. އޭނާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކަމަށާއި، އޭނާ ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ 03 އޮކްޓޯބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ތ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.