English Edition
Dhivehi Edition
4 މަސް ކުރިން
ފުވައްމުކައްސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އެސިޓީގެ ނައިބްތުއްތު ހިނގުން(ތާރަ މަގުގައި ) ހިނގި މި އެކްސިޑޭންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ އެއްކޮޅަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެންނެވެ. ދެ ސައިކަލްވެސް ދުއްވަން ތިބީ އަންހެން ކުދިންނެވެ.

މިރޭ ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް/ފޮޓޯ އޭއޯ ނިއުސް

އެއް ސައިކަލްގައި ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު ތިބިއިރު މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން ބުނީ 3 ކުދީންނަށް ވެސް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައި ވުމުގެ އިތުރަށް 2 ސައިކަލްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި ކަމަށެވެ.

މިރޭ ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް/ފޮޓޯ އޭއޯނިއުސް

އެކްސިޑެންޓް ވި މީހުން މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ.

މިރޭ ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް/ފޮޓޯ އޭއޯ ނިއުސް