English Edition
Dhivehi Edition

ޒުވާރިފޮޅިއަކީ ފައްސޭހަކޮއް ތައްޔާރަ ވޭޱަ ޚަރަދުކުދު ފޯޅައް. ރޯދަ ކަނޑާ ގަޑިޔަށަސް މެދެ ދަމަށަސް ހަދަލާއް ކަމިވޭ ވަރައް މީރި ފޯޅައް.

ޒުވާރިފޮޅި ހަދާއް ބޭޱުންވޭ އެއްތެތި:

Advt

Advertisement

1 ޖޯޑު މެލުވި ޒުވާރި އެށެ
2 އަލޫ (މެލުވަފެއި ޗިސްކޮއްފެއި)
1/2 ޖޯޑު ފައުބިސްކޯޒު ކުނޑި
2 ތެޅިމިރިސް
1/4 ސައިސަމުސާ އިނގިރި (ގާފެއި)
4 އަރި ލޮޱަމަދަ (ގާފެއި)
4 މޭޒުމައްތެ ސަމުސާ ކޮތަންބިރިފައް (ހިމިންކޮއް ކޮށަފެއި)
1/4 ސައިސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ
1 މޭޒުމައްތެ ސަމުސާ މުގުރި ހިކިމަސް (އުސްތުނބައް)
2 މޭޒުމައްތެ ސަމުސާ ލުނބެއިހުއް
ރަހަލާވަރައް ލޮޱޮ
ކުދު ކައްކާ ތެއުފޮދައް
ޒުވާރިފޮޅި ހަދާލެއް:

ރެސިޕީ ލެތީ: މުޙައްމަދު ނާޖިހު/ ނާޖިހުދީދީ (އައްޑޫބަސް އޮޅި)