English Edition
Dhivehi Edition
އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު (އެމް.އެސް.އެސް) ގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އާ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ވީހާވެސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ދިވެހި ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ގެނެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުން ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ 99.99 އިންސައްތަ އަދި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 0.01 އިންސައްތަ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް މިހިނގާ މާރިޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އާ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައިވާއިރު، އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފަ އެވެ.

އެގޮތުން މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވަނީ އެސްޓީއޯގެ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސިންގަޕޫރޫ) ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ އާއި އެސްޓީއޯ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯސާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށްވެސް އެކުންފުނިން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.