Alia aai Brad Pitt akee ekuverin! - AO News Alia aai Brad Pitt akee ekuverin!

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
އާލިއާ އާއި ބްރެޑްޕިޓްއަކީ ގާތް އެކުވެރިން!
3 ހަފްތާ ކުރިން

ހޮލީވުޑް އެކްޓަރ ބްރެޑްޕިޓް އާއި އަންޖެލީނާ ޖޮލީގެ ކައިވެނި ރޫޅުނު ފަހުން އޭނާ އާއި އެކްޓާ އާލިއާ ޝައުކަތް އާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ވާހަކަތައް ވަރަށް އަޑުހަރުކޮށް ދެކެވިގެންދިޔައެވެ، ހަމަ އެއާ އެކު އެމްއައިޓީ ޕްރޮފެސަރ ނެރީ އޯކްސްމަން އާއި ބްރެޑްޕިޓް ގުޅިގެން އުޅޭ ވާހަކަތަކެއްވެސް ދެކެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެ ވާހަކަަތައް ހުއްޓިގެން ދިޔައީ ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބްރެޑްޕިޓް އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް އެ ފަދަ ދޮގުވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ،

Advt

Advertisement

ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މި ވާހަކަތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން މިވަނީ ބްރެޑްޕިޓް އަށް ހުއްޓިފައެވެ، ހަފްތާ ބަންދުގައި ބްރެޑްޕިޓް ދިޔަ ޝޯއަކަށް އާލިއާ ޝައުކަތް ގޮވައިގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އާލިއާ އާއި ބްރެޑްޕިޓްގެ ގުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ފަށާފައެވެ.

އާލިއާ އާއި ބްރެޑްޕިޓް ގެ ގުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރު ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ދެމީހުންނަކީ ވަރަށް ގާތްއެކުވެރިންކަމުގައި ބުނެފައެވެ. އަދި މި ދެމީހުންގެ ގާތް ފަރާތްތަކުންވަނީ މި ދެތަރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށާއި ބްރެޑްޕިޓްގެ ހުރިހާކަމެއް ގުޅިފައިވަނީ އޭނާގެ ދަރިންނާއި ކަމުގައި ބުނެފައެވެ. ބްރެޑްޕިޓްގެ ގާތް ފަރާތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިޙާރުވެސް އޭނާއަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރަމުންދަނީ ދަރިންނާއެކު ގައި ކަމަށާއި ދަރިންނަށްޓަަކައި އެވޯޑް ހަފްލާތަކާއި މުހިއްމު އެތައް ކެމެއް ބްރެޑްޕިޓް ގުރުބާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ބްރެޑްޕިޓް ކުރިން ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި އެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރު ކުރި މި ކައިވެނި 2005 ވަނަ އަހަރު ރޫޅިފައިވާއިރު އޭނާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި 2016 ވަނަ އަހަރު ރޫޅިފައިވާއިރު މި ދެމީހުންގެ ހަ ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެޑަޕްޓްކޮށްފައިވާ ކުދިން ވެސް ހިމެނޭއިރު ދެ މީހުން ވަކިވި ފަހުން ދަރިން ތިބެނީ އެންޖެލީނާގެ ކައިރީގައެވެ.

 

2 ކޮމެންޓް

Aslu tha މާޗް 11, 2020

Hama ekuverin

Ehen dhou މާޗް 11, 2020

Hama friends dho