kunfuni joorimanaakohfai vanee ministy ge ihumaalu oih kamehgai- Stelco - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

އެންވާރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ސްޓެލްކޯ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމެއްގައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

އީޕީއޭ އިން ސްޓެލްކޯ ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އެ ކުންފުނިން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އީޕީއޭ އިން ސްޓެލްކޯ 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވަނީ ކ. ހިންމަފުއްޓާއި ކ. ތުލުސްދޫގައި ނަރުދަމާގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ސްޓެލްކޯއަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އޮޕަރޭޓިން ލައިސެންސް ދިނުމަށްފަހު އެ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެ ދެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި ނުވާތީ ކަމަށް އީޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ ހިންމަފުއްޓާއި ތުލުސްދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާ މެދު އިއުތިރާޒެއް އޮތްނަމަ އަންގަން އޮތް މުއްދަތުގައި އެކަމުގައި ހުރި ދަތިތައް ސްޓެލްކޯއިން މިނިސްޓްރީއަށް ރަސްމީކޮށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތުލުސްދޫ އާއި ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެކަމުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހުރި ދަތިތައް މިނިސްޓްރީއާއި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހިއްސާކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.