MEDICTY gai hakuru bayya faruvaa dhe Clinic eh hulhuvanee. - AO News MEDICTY gai hakuru bayya faruvaa dhe Clinic eh hulhuvanee.

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
މެޑިސިޓީގައި ހަކުރުބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ޚާއްޞަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވަނީ
7 މަސް ކުރިން

އައްޑޫމެޑިސިޓީގައި ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ޚާއްޞަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

Advt

Advertisement

މިގޮތުން  ޑައެބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއިއެ ކްލިނިކް ގުޅިގެން ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ  ޕްރޮގްރާމެއް މިމަހުގެ 15 އިން 18 އަށް ސިޓީގެ  ހަތަރު ރަށެއްގައިވެސް ހިންގާ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ  ހިތަދޫ، މަރަދޫ،ހުޅުދޫ އަދި ފޭދޫގައެވެ. މިކްލިނިކް ހިންގުމުގެ އެއްމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ، ހަކުރުބަައްޔަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި، ތިމާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރީ ރަނގަޅު މަގުގައި ކަން އަންގައި ދިނުމުވެ.

ފޭދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކްރީނިން ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ، 15 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ފޭދޫ ގެޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތިން މުއައްޞަސާ ގުޅިގެން  ހަވީރު ހިންގޭ ޙަރަކާތުގެ ތެރޭގައެވެ.  އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސް ތަކުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މެޑިސިޓީން ހާމަ ކުރެއެވެ.

 

ސްކްރީން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަވާ، އިތުރު ފަރުވާ އަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް،ކްލިނިކްގައި 17،18 މި ދެދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކްލިނިކްގައި މި ބަލިމީހުން ބެއްލެވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ، ޑައިބެޓެލޮޖިސްޓް، ޑރ، ޢަލީ ސިޔާން އެވެ.

އައްޑޫ މެޑިސިޓީއަކީ، ޢުމުރުން ކިތައްމެ ހަގު ނަމަވެސް މުޅި ސިޓީގެ ރައްޔިތުނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މުއައްޞަސާއެކެވެ.