މިހާރު 327 އަހަރުވެފައިވާ އަދި ވޯލްޑް ހެރިޓޭޖުގެ ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އިސްދޫ އާސާރީ މިސްކިތް، މިއީ 1113 ވަނަ އަހަރު ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ.

ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި