English Edition
Dhivehi Edition

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (ޕީއާރް) އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރަކަށް މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ މޫސާ ވަސީމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އާއިލާ އާއި މޫސަ ގުޅުމުން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ

ޓީވީއެމްގައި 13 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު މޫސާ ވަސީމް އެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މޫސާ ވަސީމަށް އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލްކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ ދެއަހަރު ކުރިން ފެށިގެން އޭނާ ހުށަހަޅަމުން އަންނަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އާއި ހަމައިން ފެށިގެންނެވެ.