English Edition
Dhivehi Edition

ދިވެހި ތާރީޚަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި، މަޝްހޫރު ތާރީޚު އިލްމުވެރިޔާ މ. މޫންޑްރްޕޮސް، މުހައްމަދު ވަހީދު ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ހަޔާތް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވީ .އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން އެނދުމަތިކޮށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނެވެ.

ނަދުވީ އަވަހާރަވީއިރު ހުންނެވީ ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ބައިގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ. އެމަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ނަދުވީ ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. ނަދުވީ ވަނީ ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ހިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ އިސް އެހީތެރިޔާގެ މަގާމާއި މުޝީރުގެ އެހީތެރިޔާކަން ކުރައްވައި، އެ މަރުކަޒާއި އެކަޑަމީ އަށް ޖުމްލަކޮށް ވިއްސަކަށް އަހަރު ހިދުމަތްކުރައްވައިފަ އެވެ.

އުމުރުފުޅުން 62 އަހަރުގެ ނަދުވީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަދި ދިވެހި ބަހުގެ އަދީބު މުހައްމަދު އަމީން ކިޔަވާވިދާޅުވި އިންޑިއާގެ އަލީގަޅު މުސްލިމް ޔުނިވާސިޓީން އަރަބިކް ލިޓްރޭޗާ އިން މާސްޓާސް އޮފް އާޓްސް ހާސިލްކުރައްވައިފާ ބޭފުޅެކެވެ. މިސްރުން ވެސް ތައުލީމު ހާސިލްކުރެއްވި ނަދްވީ ވަނީ މެލޭޝިއާގެ މަޔާޔާ ޔުނިވާސިޓީގައި ތާރީހީ އިލްމުން ރިސާޗް މެތޮޑޮޖީގެ ފާހެއް ވެސް ނަންގައިފަ އެވެ.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލާއި މާލޭގެ ބައެއް އެހެން ވެސް ސްކޫލްތަކުގައި އޭނާ ވަނީ އަރަބި ބަހާއި އިސްލާމް މާއްދާ ކިޔަވައިދެއްވައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ވެސް ވަނީ ލެޗްކާ ދެއްވަ އެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ ޑިގްރީ ކޯހުގައި ވެސް ކިޔަވައިދެއްވި އެވެ.

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ ވިދާޅުވީ ނަދުވީ އަވަހާރަވުމަކީ ލިބުނު ދާއިމީ ފަޅުކަމެއް ކަމަށާއި މިއީ ތާރީޚާއި ބަހާއި އަދަބުގެ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ފުން ހިތާމައެއް ކަމަށެވެ.

ނަދުވީ އަށް ދެ ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މައިފުށުން، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މ. ރީހުއްސަބާ، އިބްރާހިމް ހަސަން އަށް ކާފަވިދާޅުވާ އަލާ ދީދީ އަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދިރާސާކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. ދެން ހުންނެވީ ދަރިކަނބަލެކެވެ. އެއީ ސ. މީދޫ އަށް އުފަން ރަންދާ މުހައްމަދު ވަހީދެވެ.

ނަދުވީގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ މިރޭގެ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގަ އެވެ.