English Edition
Dhivehi Edition
Geneva, SWITZERLAND: Maldives Foreign Minister Abdulla Shahid delivers a speech in front of a screen showing the entrance of the Maldives embassy in the virtual reality of web-based Second Life after its opening ceremony 22 May 2007 in Geneva. The Maldives on Tuesday became the first country to open an embassy in the virtual reality of web-based Second Life, a fantasy world inhabited by computer-generated residents. The embassy is located in the "Diplomatic Quarter" of Second Life, and visitors will be able to talk to a virtual diplomat about visas, trade and other issues. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ޙާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ މަސްލަޙަތު އެއްކޮށް ގެއްލުނުކަމަށް ރާައްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއްކަމަށްވާ “ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިޔާ” އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ.މި ބަސްދީގަތުމުގައި ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންޑިޔާ އިން ވަމުން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މުޙިއްމު ބައިވެރިއަކަށްކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް، ޗައިނާ ފެނިގެން ދިޔައީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި، ޤައުމުން ގެންގުޅޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބެލެންސް ކުރަން ޖެހޭކަމަށްވެސް ޝާހިދް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ޒައާމަތުގައި އިންޑިޔާއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ވާނެކަމަށެވެ.މިގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ނިމި އަލަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްވެސް އިންޑިޔާފެ ބޮޑުވަޒީރު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ހެލިކޮޕްޓަރާ ބެހޭގޮތުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ހެލިކޮޕްޓަރު އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލައްވާނެކަމަށެވެ. އަދި، އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ވިސާގެ މައްސަލަވެސް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއްކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮމަންވެލްތުގެ ފައިދާތައް ލިބެން ފަށާނެކަމަށެވެ.