English Edition
Dhivehi Edition

އާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ އާ ކެބިނެޓްގެ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ

ބަންޑާރަ ނައިބު- އިބްރާހިމް ރިފްއަތު

މިނިސްޓަ އޮފް އެންވަޔަރުމެންޓް- ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން

މިނިސްޓަ އޮފް ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސް- ޝިދާތާ ޝަރީފް

މިނިސްޓަ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓް- އަހުމަދު މަހްލޫފް

މިނިސްޓަ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް- އައިމިނަތު އާތިފާ

މިނިސްޓަ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް- ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު

މިނިސްޓަ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިސް ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރު- ޒަހާ ވަހީދު.

މިނިސްޓަ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް- ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މިނިސްޓަ އޮފް ޓޫރިޒަމް- އަލީ ވަހީދު

މިނިސްޓަ އޮފް ހެރިޓޭޖް- ޔުމްނާ މައުމޫން

މިނިސްޓަ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް- އާއިޝަތު ނަހުލާ

މިނިސްޓަ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮކޮލޮޖީ- މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމީލް

މިނިސްޓަ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮކޮލޮޖީ- މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމީލް

މިނިސްޓަ އޮފް ހެލްތު- އަބްދުﷲ އަމީން

މިނިސްޓަ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން- ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން.

މިނިސްޓަ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު- މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަ އޮފް ފިނޭންސް- އިބްރާހިމް އަމީރު

މިނިސްޓަ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް- އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަ އޮފް ޑިފެންސް- މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް- އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ތަފްސީލު އަންނަނީ..