English Edition
Dhivehi Edition
ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާ މުއިއްޒުގެ ދެ ކަނބަލުން

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސް ފުރާ ވަޑައިގަތީ ބުރާސް ފަދި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް. ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ރައީސް އޮފީހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ރައީސް އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު, މީގެ ކުރިން ރައީސް ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ތުރުކީއަށް ވެސް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.