English Edition
Dhivehi Edition

5ޖީ އެކްސްކްލޫސިވް އެޑް-އޮން ތަކާއިއެކު 2024 އަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ 2024 އަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އެތަށް އޮފަރ އެއް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާއަހަރުގެ ދަތުރު ބާރު ދުވެލީގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެލާ، 5ޖީ، މޯބައިލް އަދި ސުޕަރނެޓަށް ހާއްސަ އޮފަރތައް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

5ޖީ އެކްސްކުލޫސިވް އެޑް-އޮންސް

އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީ އަށް ހާއްސަ އެކްސްކުލޫސިވް އެޑް އޮން ތަކެއް އުރީދޫއިން މިވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ. ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ޕްރީޕެއިޑްގައި 5ޖީ ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް މި އޮފަރތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އާއަހަރުގެ ހާއްސަ އޮފަރ ތަކާއެކު އުރީދޫ 5ޖީ ނެޓްވާކުގައި ފަސޭހަކަމާއި ހަލުއިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްލައްވާށެވެ. މިހާރުގެ މިއަގުގައި ހުރި އެޑް-އޮން ތަކުގެ 3 ގުނަ ޑޭޓާ މި އޮފަރ ގައި ލިބިލައްވާނެއެވެ.

5ޖީ ޑޭޓާ 600: 54 ޖީބީ ، 30 ދުވަހަށް 600ރ އަށް

5ޖީ ޑޭޓާ 750: 120 ޖީބީ ، 30 ދުވަހަށް 750ރ އަށް

5ޖީ ޑޭޓާ 1100: 160 ޖީބީ ، 30 ދުވަހަށް 1100ރ އަށް

ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް

ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ހާއްސަ އޮފަރތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އުރީދޫ ނެޓްވާރކުގައި މިއޮފަރތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެން މެދުނުކެނޑި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރައްވާ.

ސޯޝަލް އަންލިމިޓަޑް ޕްލޭން: 24 ގަޑިއިރަށް 24 ޖީބީ، 25ރ އަށް. ސޯޝަލް މީޑީއާ އަންލިމިޓަޑް، އަދި އޫރީދޫ ނަންބަރު ތަކަށް ގުޅުން މުޅިން ހިލޭ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ވީޗެޓް، ވައިބަރ، ވަޓްސްއަޕް، ޓެލެގްރާމް، ސްނެޕްޗެޓް، ޓްވިޓަރ، އަދި އިންސްޓަގްރާމް ހިމެނޭ.

އާޗާ 6 މަހުގެ ޕްލޭން: ދުވާލަކު 4 ޖީބީ، 6 މަހަށް 2024ރ . މުޅިއަކު 720 ޖީބީ

އާޗާ އަހަރީ ޕްލޭން: ދުވާލަކު 1 ޖީބީ، 365 ދުވަހަށް 3000ރ. 1 އަހަރަށް 365 ޖީބީ

ސުޕަރނެޓް އޮފަރ

ސުޕަރނެޓަށް އަލަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، 400ރ އިން މަތީގެ ޕެކޭޖުތައް ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް 100ޖީބީ ބޯނަސް ޑޭޓާ. މި ޑޭޓާ 3 މަހަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ. މިއީ ސުޕަރނެޓް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ އަޖުމަ ބަލާލުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް.

5ޖީ އެއަރފައިބަރ

މި އޮފަރގައި އެއަރފައިބަރ އަލަށް ރެޖިސްޓަރކޮށް 999ގެ ޕެކޭޖަށް ވުރެ މަތިން ނަންގަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ، އެއަރފައިބަރ ޑިވައިސްއެއް ހިލޭ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު، މިއީ 5ޖީގެ އެންމެ ހަލުވި ނެޓްވާކާއި ގުޅާލުމަށް ވަރަށް ރަގަޅު އޮފަރ އެއް.

އާއަހަރުގެ އޮފަރތައް 01 ޖަނަވަރީ 2024 ގެ 00.00 ން ލިބިލައްވާނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލައްވާ.

http://ore.do/2024