English Edition
Dhivehi Edition

ސަރުކާރުގެ 21 ކުންފުންޏަކަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން މިހާރު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއަދުން ފެށިގެން އެ ބޭފުޅުން އޮފީސްތަކަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އާ އެމްޑީން އައްޔަންކުރި ކުންފުނިތަކަކީ

 • ސްޓެލްކޯ – އެ ތަނުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކަށް ހުންނެވި ހުސެއިން ފަހުމީ
 • އެސްޓީއޯ – އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑް މެންބަރަކަށް ހުންނެވި ޝިމާދު އިބްރާހިމް
 • އާބަންކޯ – ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށް ހުންނެވި، ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު މުހައްމަދު ފަޒުލް ރަޝީދު
 • އާސަންދަ – އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކަށް ހުންނެވި އައިމިނަތު ޒީނިއާ
 • ފެނަކަ – މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު
 • އެމްއޭސީއެލް – ކަސްޓަމްސްގެ ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދު
 • އެމްޕީއެލް – މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހިމް
 • އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) – ފާތުމަތު ތައުފީގް
 • މޯލްޑިވް ގޭސް – އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (މަދަނީ އަބްދުﷲ)
 • އެމްޓީސީސީ – ޒިޔާދު ލަތީފު
 • އެމްއެމްޕީއާރުސީ – ކޮކޯ ކަލެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ސޭލްސް އައިޝަތު ޝުހޭލާ
 • ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން – ހަމްދާން ޝަކީލް
 • އެފްއެސްއެމް – އިޝްމާއިލް ޝުހެއިލް
 • މިފްކޯ – ކުރީގެ ސިޓީ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު ޝަމާހު ރަޝީދު
 • އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ – އަބްދުލް މަތީނު މުހައްމަދު
 • ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް – ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު މުބީން
 • ވެމްކޯ – ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ މުޖުތަބާ ޖަލީލް
 • ޕީއެސްއެމް – ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޒީނާ ޒާހިރު
 • އާރުޑީސީ – ކުރީގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަލީ ޒުހައިރު
 • ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން – ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ އެސްޖީ މުހައްމަދު ޝަކީލް
 • ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން – އެންސީއޭ ކުރިން ހިންގެވި އަހުމަދު ނާޒިމް