English Edition
Dhivehi Edition
އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ފެސްޓިވަލް / ފޮޓޯ: އުރީދޫ

އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް-ދަ އަލްޓިމޭޓް ގޭމިން ފެސްޓިވަލްގެ ރާއްޖޭގެ މޮޅެތި ގޭމަރަންނާއި، ޓީމުތައް އަދި އީސްޕޯޓްސް ކުރިއެރުވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް އެވާޑް ބާއްވާފިއެވެ.

މިމަހު 19 އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ފެސްޓިވަލްގައި 350 އަށްވުރެ ގިނަ ގޭމަރުންނާއި އީސްޕޯރޓްސް އަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ފެސްޓިވަލްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތްތަކުން މޮޅުވި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި އީސްޕޯޓްސް ގެ އެކި އެކި ކެޓެގަރީ ތަކުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޭމަރުން، ޓީމުތައް އަދި ކޮމިއުނިޓީތައްވެސް އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް އެވޯޑްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނީ ކޮސްޕްލޭ މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ވިސާމަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތްތަކުން ވަނަތައް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޖުމްލަ 185،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާ ގެ އިނާމުތައް ލިބިފައެވެ. އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް އެވޯޑް ގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތަމޫހު އަހުމަދު ސައީދާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު ހުސައިން ނިޔާޒު ކަމަށެވެ. މި އެވޯޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • އެންމެ މޮޅު އީސްޕޯޓްސް ޕީސީ ކުޅުންތެރިޔާ: ހަސަން އަސީލް ރަޝީދު
 • އެންމެ މޮޅު އީސްޕޯޓްސް މޮބައިލް ކުޅުންތެރިޔާ: އަހުމަދު މާހިލް މުހައްމަދު
 • އެންމެ މޮޅު އީސްޕޯޓްސް ކޮންޓްރޯލާ ކުޅުންތެރިޔާ: މުހައްމަދު ޒަމީލް ޒިހްނީ

މީގެ އިތުރުން އިނާމްތައް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ:

ރޭސިން ސިމިއުލޭޓާ ޖީޓީ7 މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތައް:

 • ޗެމްޕިއަން: އަޔާން އަހުމަދު ޝާނީޒް، 11،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް
 • .ދެ ވަނަ ހޯދި އަލީ އަޝްހަމް އަބްދުލް ހަމީދު 8،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް
 • 3 ވަނަ ހޯދި އަހުމަދު އަލްވިން އައްސިދު ޒާހިރު 6،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް

ޓެކްކެން މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތައް:

 • ޗެމްޕިއަން: އަހުމަދު އަބާން، 5،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް
 • ދެ ވަނަ: އަމީލް އިސްމާއީލް 3000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް
 • 3 ވަނަ: އަހްމަދު ޠާބިޝް، 2000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް

އީއޭއެފްސީ.24 ފުޓްބޯލް ގޭމިން މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތައް:

 • ޓޮޕް ސްކޯރާ އަދި ޗެމްޕިއަން: މުހައްމަދު އައިމަން އަހުމަދު، ޖުމްލަ 25،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު
 • ދެ ވަނަ: އަބްޔާން އަލީ ނިހާދު، 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު
 • ތިން ވަނަ: މުހައްމަދު ޒަމީލް ޒިހުނީ، 5،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު

އުރީދޫ ނޭޝަން ޕަބްޖީ މޮބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އިން ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތައް:

 • ޗެމްޕިއަން: 50،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި އެކު ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދައިފައިވަނީ ޓީމް އީޓޫއެސް ޓީއެމް7 އެވެ.
 • ދެ ވަނަ: 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި އެކު ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދައިފައިވަނީ ޓީމް އީޓޫއެސް އަކަޓްސުކީ އެވެ.
 • ތިން ވަނަ: 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި އެކު ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދައިފައިވަނީ ޓީމް އާރްޖީސީ ސިންޑިކޭޓް އެވެ.
 • ހަތަރު ވަނަ: 5،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި އެކު ޓީމް އާރްޖީސީ ޑެނޯ.އެމްވީޕީ: 1500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި އެކު މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ ޓީމް އީޓޫއެސް ޓީއެމް7 ގެ ހައިޝަމް ވަހީދު

މީގެ އިތުރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް އެވޯޑް 2023 ގެ ދަށުން ގޭމިން އެންޑް އީސްޕޯޓްސް ކޮމިއުނިޓީއަށް ހާއްސަ އެވޯޑުތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

 • ބެސްޓް ގޭމިން އޯގަނައިޒޭޝަން: އީޓޫއެސް ގޭމިން
 • ބެސްޓް ސާވިސް އިން އީސްޕޯޓްސް: މޯލްޑިވްސް އީ ސްޕޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން (މެސާ)
 • ޓޮޕް އެޗީވިން ކްލޭން: ރެޖިސައިޑް އީސްޕޯޓް
 • ސްބެސްޓް ގޭމިން ކޮމިއުނިޓީ (ކޮންސޯލް އެންޑް ޕީސީ): އެޕެކްސްއެމްވީ
 • ބެސްޓް ގޭމިން ކޮމިއުނިޓީ (މޮބައިލް): ޕަބްޖީއެމް ކޮމިއުނިޓީ
 • އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އީސްޕޯޓްސް ޓީމު: އާރްޖީސީ އޮޕެކްސް
 • އެންމެ މޮޅު ޕަބްޖީއެމް ކުޅުންތެރިޔާ: މުހައްމަދު ހައިޝަމް ވަހީދު
 • އެންމެ މޮޅު އެމްއެލްބީބީ ކުޅުންތެރިޔާ: ނަބީލް އައްބާސް
 • އެންމެ މޮޅު އެފްސީ24 މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ޒަކްވާން ޝިހާދު
 • އެންމެ މޮޅު އެފްޕީއެސް ކުޅުންތެރިޔާ: މުހައްމަދު ޝާއިފް
 • އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކާސްޓާ: މުހައްމަދު ރައްޔާން މާހިރު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް އެވޯޑަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގޭމިން ކޮމިއުނިޓީ އާއި ގޭމް ކުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ޓީމްތަކާއި އީސްޕޯޓްސް ޖަމިއްޔާތަކުގެ އަހައްމިއްޔަތުކަން ދައްކުވައިދޭ އެވޯޑެއް ކަމަށެވެ.

ޓެގު