English Edition
Dhivehi Edition

އޭއޯ ރޯދައިގެ ބަދިގެ މި ސިލްސިލާގައި މި ގެނެސްދެނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދިވެހި ޑިޝްއެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި
ދެބަޓާނާ މެދުސައިޒްގެ ދޮވެ ގާނާފައި ހުރި
2 ދަޅު ބައި ގެރިކިރު
1 ޖޯޑު ވަރަށް ހިމުންކޮށްފުނޑާލާފައި ހުރި ހަނޑޫ
1 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ފުނޑާފައި ހުރި ގަބުޅި ހުނި
4 ޖޯޑު ފެން
1 ޖޯޑު ހުންނަހާ ކަނަމަދު ބޭރުމަށާ ފަޅި ފަޅުކޮށްފައި ހުރި
1 މޭޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފިނިފެން
1 ޖޯޑު މާފެން
ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް
ތެއްޔަކަށް ފެން ފޮދެއްގައި އަޅާފައި އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާށެވެ. ފެން ކެކިގަތުމުން ބަރަބޯކޮޅު އަޅާލާށެވެ. (. ފެން އަޅާނީ ބަރަބޯކޮޅު ކިރިޔާ މަޑުވާާ. ވަރަށް ) ޗަސްނުވާ ވަރަށް ބަރަބޯކޮޅު މަޑު ކޮށްފައި ފެން ފޮދެއް ހުރިއްޔާ ފުރާނާލާށެވެ.
ފެނުގައި ހަނޑޫ ފުށް ގިރާފައި ގަބުޅި ހުންޏާއި ކަނަމަދު އެއްކޮށް ފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ.
މާފެން ވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ
ރޯފިލުމުން ގެރިކިރާއި ފިނިފެން އެއްކޮށްފައި އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.
ފިނިކޮށްގެން ވެސްވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.