English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ކިޔަވާކުދިން ބުއްދީގެ ހަމައިން ދަލީލު ނެރެން އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޣާޒީ ސްކޫލުގައި އޮތް 97 ވަނަ ފުރާވަރު ކޭމްޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ތިމާއަކީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ އަބުރުވެރި އުޅުމެއް އުޅޭނެ ޒުވާނެއްކަމުގައިވުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބުއްދީގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނީ ކޭންޕުން ދަސްވި ކަންތައްތައް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފަރިތަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށާއި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ފަޚުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ކުއްޖަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޭންޕުން ދަސްވި އިލްމާއި ހުނަރުތައް އަދި އަޚުލާގީ މިންގަނޑުތައް އެއީ ތިމާގެ ދުވަހީ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަށަގެންނެވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

” ބައެއް ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ގަޑި ނުޖެހި ސްކޫލަށް ދިޔުން، ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަކަށް ދިއުން. ކޭންޕުން ދިމާވި ހުރިހާކަމެއް ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހަރުލައްވަން ވާނެ. އަދި އެއަށް ތިމާ އަހުލުވެރިވެ ފަރިތަ ވާންވާނެ. ” މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބާ އަޚުލާގު ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

“އަބަދުވެސް ހެދިފައިހުރި ގާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބަންވާނެ. ގަވައިދުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރަން ވާނެ. އަދި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެ. އޭރުން މުޖުތަމައުގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ.އޭރުން އެކަކު އަނެކަކަށް ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމާއެކު އުޅެވޭނީ. ” މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާވެފައިވާއިރު މި ސަރުކާރުން ސްކޮލަޝިޕްގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ޝަރުތުހަމަވާނީ އޭލެވެލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށެވެ.

އޭލެވެލް ހަދާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާ ކަމަށާއި ކިޔެވުމުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވިފައިވާ ޒަމާނެއްގައި އިލްމު ހޯދުމާއި ދޭތެރޭގައި އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވާންވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.