English Edition
Dhivehi Edition

އުތުރު ކޮރެއާ ފައިނަލް ސްކޮޑް

ގޯލްކީޕަރުން: ޖޯ ހިއޮން-ވޫ (އުލްސާން ހިޔުންޑައި)، ކިމް ސެންގް-ގިއު (އަލް ޝަބާބް)، ސޮންގް ބަމް-ކެއުން (ޖިއޮންބުކް މޮޓޯސް)

ޑިފެންޑަރުން: ޗޯ ޔޫ-މިން (ޑޭޖޯން ސިޓީޒަން)، ހޮންގް ޗުލް (ޑައެގޫ އެފްސީ)، ކިމް ޖިން-ސޫ (ޖިއޮންބުކް މޮޓޯސް)، ކިމް މިން-ޖޭ (ނަޕޯލީ)، ކިމް މޫން-ހްވާން (ޖިއޮންބުކް މޮޓޯސް)، ކިމް ޓޭ-ހްވާން (އުލްސާން ހިޔުންޑައި)، ކިމް ޔަންގް-ގްވޮން (އުލްސާން ހިޔުންޑައި)، ކުވޮން ކިޔުންގް-ވޮން (ގަމްބާ އޮސާކާ)، ޔޫން ޖޮންގް-ގިއު (އެފްސީ ސޯލް)

މިޑްފީލްޑަރުން: ހަވާންގް އިން-ބިއޯމް (އޮލިމްޕިއާކޯސް)، ޖަންގް ވޫ-ޔަންގް (އަލް ސަޑް)، ކުވޮން ޗަންގް-ހޫން (ގިމްޗެއޮން ސަންގްމޫ)، ލީ ޖޭ-ސުންގް (މެއިންޒް)، ލީ ކަންގް-އިން (މަޔޯކާ)، ޕައިކް ސެންގް-ހޯ (ޖިއޮންބުކް މޮޓޯސް)، ސޮން ޖޫން-ހޯ (ޝަންޑޮންގް ޓައިޝަން)

ފޯވާޑުން: ޗޯ ގުއެ-ސަންގް (ޖެއޮންބުކް މޮޓޯސް)، ހަވާންގް ހީ-ޗާން (ވޮލްވަހެމްޕްޓަން)، ހަވާންގް އުއި-ޖޯ (އޮލިމްޕިއާކޯސް)، ޖެއޮންގް ވޫ-ޔެއޮންގް (ފްރައިބާގް)، ނާ ސަންގް-ހޯ (އެފްސީ ސޯލް)، ސޮން ހެއުންގް-މިން ( ޓޮޓެންހަމް)، ސޮންގް މިން-ކިއު (ޖިއޮންބުކް މޮޓޯސް)