English Edition
Dhivehi Edition

ކެމަރޫން ވޯލްޑް ކަޕް ސްކޮޑް

ކީޕަރުން: ޑެވިސް އެޕާސީ (އަބުހާ)، އަންދްރޭ އޮނާނާ (އިންޓަ މިލާން)، ސައިމަން ންގަޕަންޑޫއެޓްންބޫ (މާސޭ)

ޑިފެންޑަރުން: ޖީން ޗާލްސް ކަސްޓެލެޓޯ (ނަންޓޭސް)، އެންޒޯ އެބޮސޭ (އުދިނޭޒީ)، ކޮލިންސް ފައި (އަލް ޓައި)، އޮލިވިއާ އެމްބައިޒޯ (ފިލަޑެލްފިއާ ޔޫނިއަން)، ނިކޮލަސް ންކޯލޫ (އަރިސް)، ނޫހޯ ޓޮލޯ (ސީއެޓްލް ސައުންޑާސް)، ކްރިސްޓޮފަ ވޫ (ރެންސް)

މިޑްފީލްޑަރުން: އަންދްރޭ-ފްރެންކް ޒަމްބޯ އެންގިސާ (ނަޕޯލީ)، ސެމިއުލް ގޮއެޓް (މެޗެލެން)، މާޓިން ހޮންގްލާ (ހެލާސް ވެރޯނާ)، ޕިއެރޭ ކުންޑޭ (އޮލިމްޕިއާކޯސް)، ޖެރޯމް ންގޮމް (ކޮލަމްބޭ ޖާ)، އޮލިވިއާ ންޓްޗަމް (ސްވަންސީ ސިޓީ)، ގޭލް އޮންޑޯއާ (ހަނޯވަރ 96)

ފޯވާޑުން: ވިންސެންޓް އަބޫބަކަރ (އަލް ނަޞްރު)، ކްރިސްޓިއަން ބަސޮގޮގް (ޝަންހައި ޝެންހުއާ)، އެރިކް މެކްސިމް ޗޫޕޯ-މޮޓިންގ (ބަޔާން މިއުނިކް)، ކާލް ޓޯކޯ އެކަމްބީ (ލިޔޯން)، ބްރައިއަން އެމްބެއުމޯ (ބްރެންޓްފޯޑް)، މޫމީ ންގަމަލޭއު (ޑައިނަމޯ މޮސްކޯ)، ޖޯޖްސް-ކެވިން ންކޯޑޫ (ބެސިކްޓާސް)، ޖީން ޕިއެރޭ ންސާމޭ (ޔަންގް ބޯއީސް)، މާރޫ ސުއައިބޫ (ކޮޓަން ސްޕޯޓް)