English Edition
Dhivehi Edition

ގޯލްކީޕަރުން

މެޓް ޓާނާ (އާސެނަލް)

ޝޯން ޖޯންސަން (ނިއުޔޯކް ސިޓީ)

އީތަން ހޮރްވަތު (ލޫޓަން ޓައުން)

ޑިފެންޑަރުން

ޑީއެންޑްރޭ ޔެޑްލިން (އިންޓަ މިއާމީ)

ވޯކަރ ޒިމަމަން (ނަޝްވިލް)

އާރޮން ލޯންގް (ނިއުޔޯކް ރެޑް ބުލްސް)

ސަޖިނޯ ޑެސްޓް (އޭސީ މިލާން)

ޖޯ ސްކަލީ (ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބާކް)

ކެމަރަން ކާޓާވިކާސް (ސެލްޓިކް)

އެންޓޯނީ ރޮބިންސަން (ފުލަމް)

ޓިމް ރީމް (ފުލަމް)

ޝަކް މޫރް (ނަޝްވިލް)

މިޑްފީލްޑަރުން

ޔޫނުސް މޫސާ (ވެލެންސިއާ)

ކްރިސްޓިއަން ރޯލްޑަން (ސީއެޓްއެލް ސައުންޑާސް)

ކެލީން އަކޯސްޓާ (ލޮސް އެންޖެލިސް)

ވެސްޓަން މެކެނީ (ޔުވެންޓަސް)

ޓައިލަރ އެޑަމްސް (ލީޑްސް ޔުނައިޓް)

ލޫކާ ޑެ ލާ ޓޯރޭ (ސެލްޓާ ވީގޯ)

ބްރެންޑަން އާރޮންސަން (ލީޑްސް ޔުނައިޓް)

ފޯވާޑުން

ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިކް (ޗެލްސީ)

ޖޯޑަން މޮރިސް (ސީއެޓްއެލް ސައުންޑާސް)

ޖޯޝް ސާޖެންޓް (ނޯވިޗް ސިޓީ)

ޖީސަސް ފެރެއިރާ (އެފްސީ ޑަލަސް)

ޖިއޮވާނީ ރެއިނާ (ޑޯޓްމަންޑް)

ޓިމޮތީ ވީއާ (ލިލް)

ހާޖީ ރައިޓް (އަންތަލިއަސްޕޯ)