Addu Court Complex design kohdheyne faraatheh hoadhanee - AO News Addu Court Complex design kohdheyne faraatheh hoadhanee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ފޮޓޯ: ފޯސްކޮއަރ
އައްޑޫ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބިނާކުރާ އައްޑޫ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް، ކުރެހުންތަކާއި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި ބީ.އޯ.ކިއު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑްގެ އިއުލާނާއި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބައިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން މާރިޗް 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މާރިޗް 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން 6،000،000ރ. (ހަ މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ)ގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ.