English Edition
Dhivehi Edition

ރާއްޖެ އިން ކިންގްޑަމް އޮފް ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް މއ.ތިބްރޯޒް މުހައްމަދު ޖިނާހު ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ތައިލެންޑުގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖިނާޙަށް ދެއްވީ، އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ -ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މުޙައްމަދު ޖިނާޙް މީގެ ކުރީން ހުންނެވީ ގްރީން ޕެރެޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގްރޫޕްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ.

ޖިނާހު، ތައިލެންޑުގެ ސަފީރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގަ އެވެ.

ރައީސް ޞޯލިޙް ވެރިކަމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިއރު ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އެވެ.