ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް "ކައިލް އާއި ލޫލޫ" ތައާރަފު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ދިރާގު

ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް “ކައިލް އާއި ލުލޫ” ގެ ހާށަވިޔަނި