English Edition
Dhivehi Edition

ލޯތްބާއި ކައިވެންޏަކީ މުޅި އިންސާނީ ތާރީޚުގައި ވެސް ގުނާއަދަދުކޮށް ނުލެވޭ ވަރުގެ ބަހުސްތަކާއި މަޝްވަރާތަކުގެ މައުޟޫއަކަށް ވެފައިވާ އޮޅުންބޮޅުންބޮޑު މައުޟޫއު ތަކެކެވެ. ލޯބިވެގެން ކައިވެނި ކުރަން ނިންމުމަށް ފިރިހެނުން އަންހެނަކާމެދު ބަލަނީ ސީދާ ކޮން ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަން އުނދަގޫ ނަމަވެސް، ގިނަ ފިރިހެނުންނަށް މުހިންމު ކަމަށް ފެންނަ ބައެއް އާންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި ލިޔުމުގައި މިދެންނެވި ބައެއް ކަންތައްތަކާއި، ގުޅުންތަކާއި ކައިވެނިތަކަށް އޭގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ ޚުލާސާގޮތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ.

ބަލާބެލުމަށް ރީތިވުން

ލޯބީގެ ގުޅުންތަކުގައި ޖިސްމާނީ ޝައުގުވެރިކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. ފިރިހެނުން ލޯބިވާއިރު، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ޝައުގުއުފެދޭ އަންހެނުންނަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންހެނެއްގެ މޫނުމަތީގެ ސިފަތަކުން ފެށިގެން ހަށިގަނޑުގެ ބުރުސޫރަފަދަ ޖިސްމާނީ ސިފަތަކަށެވެ. ކޮންމެ ފިރިހެނަކީ ވެސް ތަފާތު ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭ މީހަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން ޝައުގުވެރިވަނީ ވަކި މިންތަކަކަށް ވަކި ބައްޓަންތަކެއް ހުންނަ އަންހެނުންނަށްކަން އެއީ އެނގޭ ކަމެކެވެ. ހަމުގެ ކުލައަލި އަދި ސާފު އަދި އައިބެއް ނުހުންނަ އަންހެނުންނަށެވެ.

ނަމަވެސް ޖިސްމާނީ ޝައުގުވެރިކަމަކީ އެ އީކުއޭޝަންގެ އެންމެ ބައެކެވެ. އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތުގެ ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް އެއީ އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެއް ނޫނެވެ. ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ފިރިހެނުން އާންމުކޮށް ހޯދަނީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އެމީހުން ޝައުގުވެރިވާ މީހެކެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ފުން ގުޅުމެއްގައި ގުޅިގެން އުޅެވޭނެ އަދި ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރެވޭނެ ބައިވެރިއެކެވެ.

ޖާޒުބީ ގުޅުން

ލޯބިވެ ކައިވެނި ކުރަން ޖެހުމުން ފިރިހެނުންނަށް ޖަޒުބާތީ ގުޅުމަކީ މުހިންމު އަނެއް ކަމެކެވެ. ޖިސްމާނީ ޝައުގުވެރިކަމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމީހުންގެ ހިތް ދަމައިގަނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދާއިމީ ގުޅުމެއްގައި ދެމެހެއްޓިފައި ހުންނަނީ ޖަޒުބާތީ ގުޅުމުންވެ. ފިރިހެނުން ބޭނުންވަނީ ޖަޒުބާތީ ފެންވަރުގައި ގުޅިގެން އުޅެވޭނެ އަދި އެމީހުންގެ ޚިޔާލާއި އިހުސާސްތައް ހިއްސާކުރެވޭނެ މީހަކާ އެކު އުޅުމަށެވެ.

ޖަޒުބާތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ، ވިސްނުންތޫނު، އަދި ސަޕޯޓިވް އަންހެނަކީ އާންމުކޮށް އެންމެ ކަމުދާ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެއެވެ. ފިރިހެނުން ބޭނުންވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ރާޅުގެ އުހުގައިއާއި އަޑީގައި ބަރޯސާވެވޭނެ އަދި ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އެމީހުންނަށްޓަކައި އެކުގައި ހުންނާނެ މީހެކެވެ. ކައިވެނި ކުރަން ނިންމުމުގައި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޖަޒުބާތީ ގުޅުން މުހިންމެވެ. ފިރިހެނުން ބޭނުންވަނީ އެމީހުން ހަގީގަތުގައި ވެސް ކަންބޮޑުވާ އަދި އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކަށް ވާނެކަމަށް ހީވާ މީހަކާ އެކު އުމުރު ދުވަހުގެ ކޮމިޓްމަންޓެއް ލިބުމެވެ.

މިޒާޖު އެއްގޮތްވުން

ލޯބިވެ ކައިވެނި ކުރަން ނިންމުމުގައި ފިރިހެނުންނަށް މިޒާޖު އެއްގޮތްވުމަކީ މުހިންމު އަނެއް ކަމެކެވެ. ފިރިހެނުން ބޭނުންވަނީ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރެވޭނެ މީހަކާ އެކު އުޅެން ކަމަށާއި، މީގެ މާނައަކީ އެމީހުންގެ އަގުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޝައުގުވެރިކަން ހިއްސާކުރާ މީހަކު ހޯދުމެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދަރިން ހޯދަން ނުވަތަ ނުހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، ދިރިއުޅޭނެ ތަނާއި، މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު އެއްގޮތް ވުމެވެ.

ފިރިހެނުން ވެސް ބޭނުންވަނީ މަޖާ ކުރެވޭނެ އަދި އެކުގައި އުފަލުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކާ އެކު އުޅޭށެވެ. މާނައަކީ އެމީހުންގެ އާންމު ޝައުގުވެރިކަމާއި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަން ހިއްސާކުރެވޭނެ، އަދި ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް އަމިއްލައަށް ކުރިއަރައި ތަރައްގީވަމުންދާތަން ފެންނަ މީހަކު ހޯދުމެވެ.

ނިންމާލުން

ލޯބިވެ ކައިވެނި ކުރަން ނިންމުމުގައި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ ޖިސްމާނީ ޝައުގުވެރިކަމާއި، ޖަޒުބާތީ ގުޅުމާއި، އެކުގައި ގުޅިފައިވާ ގުޅުމެކެވެ. ކޮންމެ ފިރިހެނަކީވެސް ތަފާތު މީހެއްކަމުން މިކަންކަމަށް އިސްކަންދޭނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަމުގައި ވިޔަސް، މި ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ބަދަހި އަދި ދެމިއޮންނަ ގުޅުމެއް ބިނާކުރުން މުހިންމެވެ. ލޯތްބާއި ކައިވެނި ބޭނުންވެގެން އުޅޭ އަންހެނުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ޖަޒުބާތީ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ތަރައްގީވުމާއި، ބައިވެރިޔާއާ ފުންގޮތެއްގައި ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށާއި، އެމީހުންގެ އަގުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޝައުގުވެރިކަން އެކަކުއަނެކަކާ ހިއްސާކުރެވޭނެފަދަ ބައިވެރިން ހޯދުމަށެވެ. އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން އެމީހުންނަށް ހަގީގަތުގައި ލޯބިވާ އަދި ލޯބިކުރާ މީހަކާ އެކު ފުރިހަމަ އަދި ދިގުދެމިގެންދާ ގުޅުމެއްގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

2 ކޮމެންޓް
Mary
މާޗް 28, 2023
Mi liyun kamaku nudhey. Bunan ulhey ehcheh bunevunu heneh hiyeh nuvey
Nubunaanan
މާޗް 27, 2023
Miliyun kiyaalumun liyun dheroyaa ebunan ulhey vaahaka nubunevigen ulhey kahala